Livscykelkostnad

När man utreder vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar, då i form av högre energibehov under många år framåt. En LCC-kalkyl tar hänsyn till alla de ekonomiska konsekvenser som investeringen har, under hela dess ekonomiska livslängd: investeringskostnad, löpande underhållskostnad och framtida besparingar i energikostnad. LCC-kalkylen tar också hänsyn till inflation och framtida energiprisökningar.

Bra hjälpmedel för kalkylering är framtaget av Beställargruppen Lokaler, www.belok.se.

Nedanstående tabell visar ett snabbt sätt att bedöma vilka kostnader som är förknippade med att inte energieffektivisera i samband med renoveringen. Den visar energikostnaden i kr/m2 Atemp för den energi som hade kunnat sparas genom en energismart renovering.

Förutsättningarna är:

  • Byggnaden har innan renoveringen en för miljonprogrammet normal energianvändning, ca 220 kWh/m2 Atemp
  • Dagens energipris är i genomsnitt 1,00 kr/kWh (för fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel) och ökar enligt den horisontella graderingen i tabellen
  • Den möjliga energibesparingen anges av den vertikala graderingen i tabellen (där 50 % inte bara är möjligt utan till och med rimligt att tro att man kan åstadkomma i en normal byggnad)
  • Den energismarta renoveringen har en ekonomisk livslängd på 40 år
  • Företaget har kalkylräntan 8 %, det vill säga förväntar sig 8 % avkastning på satsat kapital

Den framtida energikostnaden är nuvärdesberäknad, det vill säga översatt till dagens penningvärde

Energibesparing p g a åtgärder i fastigheten Årlig ökning av energipriset
0% 2% 5% 10%
5% 142 178 267 643 kr/m2
10% 283 356 535 1 286 kr/m2
15% 425 533 802 1 928 kr/m2
20% 566 711 1 070 2 571 kr/m2
25% 708 889 1 337 3 214 kr/m2
30% 850 1 067 1 605 3 857 kr/m2
40% 1 133 1 422 2 140 5 142 kr/m2
50% 1 416 1 778 2 675 6 428 kr/m2
60% 1 699 2 133 3 209 7 713 kr/m3
75% 2 124 2 666 4 012 9 642 kr/m2

Exempel

Med ovanstående förutsättningar kostar det 2 675 kr/m2 Atemp att inte genomföra renoveringsåtgärder som ger en energibesparing på 50 %, om energipriset ökar med 5 % per år. I  en byggnad på 2 500 m2 Atemp innebär det alltså att en investering på nästan 6,7 Mkr hade kunnat göras för att uppnå besparingen.

Läs mer om byggnaden ur ett systemperspektiv på webbsidan Se till hela bygganden.