Fyra steg för effektivare energianvändning

Här presenterar vi förslag på fyra steg för att effektivisera energianvändningen i bostadsrättsföreningen: kartlägg föreningens energianvändning, jämför med andra, identifiera möjligheter till förändringar och genomför åtgärder på kort och lång sikt.

Steg 1: Kartlägg föreningens energianvändning

Den största delen av den köpta energin används för uppvärmning. Därför är det viktigt att kontrollera hur mycket uppvärmningsenergi som används och ta reda på hur användningen kan minska. Följ användningen av varmvatten och fastighetsel eftersom det på dessa områden är möjligt att genomföra många enkla och kostnadseffektiva åtgärder. Genom att läsa av mätare för exempelvis fjärrvärme, el och vatten varje månad kan du följa energianvändningen och tidigt se om det sker förändringar. Energileverantören kan i många fall bistå med detaljerade uppgifter och diagram som visar energianvändningen under de senaste åren. Bra datorsystem för energi- och driftstatistik förenklar uppföljningen och kan också ge besked om förändringar. Mätarna kan du läsa av manuellt eller via ett system för fjärravläsning. I vissa fall är det även befogat att installera nya mätare för att kunna följa förbrukningen av olja eller varmvatten.

Steg 2: Jämför med andra

Nästa steg är att jämföra energianvändningen med andra fastigheter för att se om den är ovanligt hög eller låg. SCB sammanställer statistik som publiceras årligen i en rapport som du kan köpa från SCB eller hämta via www.scb.se. Lagen om energideklarering innebär att alla ägare till flerbostadshus måste beskriva sin energianvändning. Fastighetsägarna rapporterar sin energianvändning på www.enyckeln.se. Webbplatsen ger dig en god uppfattning om hur byggnaden ligger till i  jämförelse med andra. Om den egna energianvändningen avviker från de genomsnittliga värdena bör du försöka hitta den bakomliggande förklaringen. Det är dock viktigt att vara medveten om att du jämför med ett genomsnitt av flerbostadshus som är byggda samma år men att husen skiljer sig åt på många sätt.

Steg 3: identifiera möjligheter till förändringar

Nu ska du hitta möjligheter att effektivisera energianvändningen. Vissa åtgärder riskerar att leda till försämrad inomhusmiljö. Det gäller alltså att hitta effektiviseringsåtgärder som ger samma komfort som idag men med en mindre insats av energi. Undersök din fastighets specifika förutsättningar genom att diskutera olika möjligheter med kommunens energirådgivare. För att få en genomgripande analys kan du anlita en energi- eller VVS-konsult som undersöker fastigheten och ger förslag till energieffektiva åtgärder och bättre uppvärmningssystem. Be konsulten att ange en ungefärlig investeringskostnad för åtgärdsförslagen. Det ger ett bra beslutsunderlag. Vissa åtgärder är enkla och lönsamma, andra är mer omfattande och kan behöva analyseras närmare. Vilka åtgärder som är möjliga att genomföra och lönsamma de är beror på byggnadens förutsättningar. I många fastigheter finns det brister i inomhusmiljön. En boendeenkät i samband med energiinventeringen, fångar effektivt in eventuella brister och involverar samtidigt de boende. När du sedan prioriterar bland lämpliga åtgärder bör du även ta hänsyn till åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Ta hjälp av föreningens fastighetsskötare som brukar ha goda kunskaper om byggnadens installationer. En del åtgärder kan leda till ändrade förutsättningar för dimensionering av fastighetens värmesystem. Om du exempelvis tilläggsisolerar vind, väggar eller byter fönster kan effekt- och energibehovet minska drastiskt. Efter åtgärder som förändrar värmebehovets fördelning i huset är det nödvändigt att justera in värmesystemet. Annars riskerar du energislöseri och sämre inomhusklimat. Abonnemang på fjärrvärme eller el bör också ses över regelbundet så att du inte betalar onödigt höga avgifter.

Exempel på prioriteringslista

(förlaga i broschyr) OBS! vi har klippt in från PDFen.

Steg 4: Genomför åtgärder på kort och lång sikt

Nu är det dags att börja genomföra åtgärderna, efter samråd och beslut i föreningen. Upprätta en budget och en tidplan som anger individuella ansvarsområden. Genom att följa upp föreningens energianvändning och föra statistik kan bilda dig en uppfattning om resultaten. Uppgifterna om energimängd och energislag ger underlag för nyckeltal som tydliggöra hur miljö- och klimatpåverkan förändras. Kom ihåg att kommunicera och fira de mål som uppnås med föreningens medlemmar.

Mer information:

Energistatistik för flerbostadshus 2008 utgiven av Energimyndigheten, ES 2009:08, Energimyndigheten. Utkommer årligen.

www.enyckeln.se, energistatistik för flerbostadshus och lokalbyggnader.

• Texten om effektivare energianvändning i bostadsrättsföreningen kommer från ”BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar” som getts ut av Energikontoret region Stockholm/Kommunförbundet i Stockholms län. Den är delvis finansierad av Energimyndigheten.